Az Árkáddal szemben | Tel.: +36 (62) 426 433
szte
Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola Csillag Autósiskola
Csillag Autósiskola cím
csillagautosiskola.hu
Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást. 

Adatkezelő: a Csillag Oktatási és Kereskedelmi Kft. 6722 Szeged, Gutenberg utca 29., adószám: 10403521-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-000395, Szegedi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.csillagautosiskola.hu. Önkéntesen kirendelt adatvédelmi tisztségviselőnk: Pataki Gergely – adatvédelmi felelős (marketing@csillagautosiskola.hu, +36 30 340 2911)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Csillag Oktatási Kereskedel mi és Szolgáltató Kft., 6722 Szeged, Gutenberg utca 29. telefon: 06-30/340-2911, email cím: marketing@csillagautosiskola.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

a) Online jelentkezés (Miért dolgozzuk fel az adatokat?)

Az online jelentkezés során feldolgozzuk a regisztrációs űrlapon gyűjtött személyes adatait. Tekintettel arra, hogy a Csillag Autósiskolában történő képzés a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján a közúti járművezetőket tanfolyamon kell képezni, a beiratkozáshoz pedig képzési szerződés szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul. 

b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing 

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény-kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése), az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos szolgáltatások ismételt igénybevétele, a szerződéskötés időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy többet megtudjunk érdeklődési köréről és igényeiről. Az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, továbbá a profilalkotás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy emailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján. 

A következő adatokat gyűjtjük: név, postai cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont). A Csillag Autósiskola Online Jelentkezés válaszlevelét a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján továbbíthatjuk Önnek. Mindezek mellett a honlapunkon cookiekat helyeztünk el, amelyek információkat küldenek google adwords és facebook hirdetésekhez. Amennyiben ezeknez nem járul hozzá, elegendő csupán figyelmen kívül hagynia a felugró ablakot, ebben az esetben a honlap nem gyűjt adatot Önről. 

c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az Ön által megadott adatok a Csillag Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. központja (6722 Szeged, Gutenberg u. 29.) részére kerülnek továbbításra tekintettel arra, hogy itt üzemel a Csillag Kft. adattárháza. 

A fenti a) és b) pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat vehetünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján, ilyen adatfeldolgozó lehet például az online rendelési felületet fejlesztője és üzemben tartója, nyomdai szolgáltató, a közvélemény-kutatási szerver üzemeltető. Szerződések révén biztosítjuk (amennyiben ilyen szolgáltatókat veszünk igénybe), hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon az önkéntesen kirendelt adatvédelmi tisztviselőnkhöz (Pataki Gergely, marketing@csillagatosiskola.hu, +36 30 340 2911). Amennyiben kéri, úgy a megadott adataival kapcsolatosan részletes információt szolgáltatunk Önnek.

d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak 

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, választott képzési kategória. A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi. 

e) Jogorvoslat 

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében: 

• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §), 

• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §) 

• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez, „elfeledtetéshez” való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.). Kérjük ebben az esetben jelezze felénk adatai törlésére irányuló szándékát e-mailen (marketing@csillagautosiskola.hu), vagy postai úton (Csillag Kft. 6722 Szeged, Gutenberg u. 29.), és mi haladéktalanul intézkedünk adatai végleges törléséről. 

• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását, pl. direkt marketinghez való hozzájárulás törlése (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ), 

• Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk), 

• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.). 

• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu). 

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Csillag Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Csillag Kft. székhelye szerinti illetékes törvényszék: Szegedi Törvényszék elérhetősége: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. Minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk. 

A csillagautosiskola.hu weboldal sütiket (cookie) használ. A honlap további böngészésével hozzájárul a használatukhoz. További információ!
Rendben